Javni poziv za izražavanje interesa eksternih stručnjaka i stručnjakinja

Zenica, 20.06.2024.godine

JAVNI POZIV

za izražavanje interesa eksternih stručnjaka i stručnjakinja u oblastima:

 1. Zaštita i prevencija mentalnog zdravlja i pregorijevanja
 2. Psihosocijalni rad sa preživjelim različite oblike traume i nasilja
 3. Međunarodni standari za zaštitu žena i djece
 4. Domaći standari za zaštitu žena i djece
 5. Feministički i aktivistički odgovori na nasilje u porodici, nasilje u zajednici, ratno seksualno nasilje
 6. Edukativni i mentorski rad sa mladima, ženama i profesionalcima
 7. Strateško zagovaranje, lobiranje u oblasti rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i prevencije nasilja
 8. Istraživanje, evaluacija i dokumentovanje iz ženske perspektive o fenomenu nasilja, rodne neravnopranosti i kršenja ljudskih prava, kao i modela podrške i pomoći za žrtve rodno zasnovanog nasilja
 9. Facilitiranje i moderiranje javnih događaja
 10. Dokumentovanje (audio-vizuelno) i produkcija audio i video edukativnih i
  promotivnih materijala
 11. Grafički dizajn i priprema za štampu

O pozivu

Udruženje „Medica“ Zenica kao specijalizirana stručna nevladina organizacija koja radi kontinuiano sa najranjivijim kategorijama društva – ženama i djecom, raspisuje javni poziv za izražavanje interesa eksternih stručnjaka i stručnjakinja u navedenim oblastima. „Medica“ Zenica će kreirati „pool of experts“ za period juni 2024- decembar 2028.godina iz navedenih
oblasti s ciljem mapiranja postojećih resursa i ekspertize u navedenim oblastima, i mogućeg angažmana odabranih stručnjaka i stručnjakinja shodno potrebama organizacije za realizaciju određenih projektnih zadataka i aktivnosti.


Uslovi  anganžmana

Kada se ukaže potreba za angažman stručnjaka ili stručnjakinje iz navedene oblasti, „Medica“ Zenica će kontaktirati istu/istog, te dogovoriti opis zadatka, način realizacije, vremenski okvir i sve ostale uslove angažmana uključujući i iznos naknade.


Kriteriji za odabir stručnjaka i stručnjakinja

 • Minimum VSS-VII stepen stručne spreme – završen dodiplomski studij po starom planu i programu ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom planu vrednovanim sa 240 ECTS bodova za oblasti od 1.-9.;
 • Minimum srednja stručna sprema za oblasti navedene pod rednim brojevima 10.-11.
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u navednoj oblasti
 • Dokaz o završenim dodatnim edukacijama specifičnim za oblast za koju se izražava interes,
 • Dokaz o realiziranim ranijim sličnim ili istim zadacima u oblastri za koju se izražava interes – reference
 • Poznavanje šireg konteksta, administrativnog uređenja i poznavanje sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i zajednici u Bosni i Hercegovini
 • Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova i Istanbulsku konvenciju
 • Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini
 • Izražene komunikacijske i analitičke vještine
 • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima koji su uključeni u proces rada
 • Poznavanje rada u specijaliziranim ženskim nevladinim organizacijama, kao i referalnih mehanizama
 • Senzibiliziranost za rodna pitanja i opredjeljenost za djelovanje na feminističkim i humanističkim principima.
 • Za oblasti navedene pod rednim brojevima 7., 8., 10. i 11. interes mogu iskazati pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uslove potrebno je da ispunjen Prijavni obrazac za izražavanje interesa i CV dostavite putem elektronske pošte na adresu medica1@bih.net.ba sa naznakom „Za javni poziv za izražavanje interesa eksternih stručnjaka i stručnjakinja “

Ponuda mora da sadrži sljedeće:

 • Jasno navedenu oblast za koju izražavate interes
 • biografiju kandidata/kinje

Rok za predaju ponude je petnaest dana od dana objavljivanja na web stranici Udruženja “Medica” Zenica.

D I R E K T O R I C A
Dr.sci. Sabiha Husić