Vijesti

Trodnevna edukacija za institucije,ustanove i organizacije srednjebosanskog kantona

Trodnevna edukacija za SBK
Trodnevna edukacija za SBK

“Medica” Zenica od aprila 2011. godine realizuje projekat “Modeli podrške za žrtve i svjedoke ratnih zločina kroz jačanje kapaciteta i saradnje nevladinih organizacija i institucija” koji finansiran UN  WOMEN i medica mondiale iz Kelna.

U okviru pomenutog projekta, u novembru 2011. godine, „Medica“ Zenica je u saradnji sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku započela aktivnosti uspostave Mreže pomoći i podrške žrtvama ratne torture sa područja Srednjobosankog kantona.

Dosada, „Medica“ Zenica je održala 2 radna sastanka sa predstavnicima/cama institucija/ustanova i organizacija uključenih u zaštitu i pružanje podrške žrtvama/svjedocima ratnih zločina sa područja Srednjobosanskog kantona, a svi učesnici/e su izrazili saglasnost i podršku za formiranje pomenute mreže za podršku žrtvama/svjedocima u Srednjebosanskom kantonu.

U periodu od 01.do 03. februara 2012. godine, na Vlašiću je održana trodnevna edukacija za predstavnike/ce institucija/ustanova i organizacija uključenih u zaštitu i pružanje podrške žrtvama/svjedocima ratnih zločina sa područja Srednjobosanskog kantona, a sa ciljem potpunijeg upoznavanja sa problematikom, identifikovanja poteškoća iz perspektive profesionalaca i žrtava/svjedoka kao i iznalaženje adekvatnih odgovora na poteškoće kroz uspostavu druge u regionu Mreže za podršku žrtvama /svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Srednje bosanskog kantona