Statistički pokazatelji o radu Medice Zenica, od aprila, 1993. do kraja decembra 2020. godine

Stacionarni smještaj u sigurnim kućama Medice (Zenica i Visoko)
Žene 1 369
Djeca 853
Muškarci 14
Psihološko savjetovalište – od 1993. do kraja  decembra 2020.godine
Osoba (žene, djeca i muškarci) 7 434
Terapijske sesije – žene i djeca 25 508
Terapijske sesije – muškarci 849
Ukupan broj svih terapijskih sesija 28 178
Edukativno –  terapijski rad na terenu
Ukupan broj osoba uključenih u edukativno – terapijske grupe 1 437
Pravno savjetovalište od 01.01.2013 – 31.12.2018. godine
Osoba 8 (žene i muškarci) 243
Savjetodavne sesije – žene 264
Savjetodavne sesije – muškarci 50
Ukupan broj svih pruženih savjeta 557
Medicinsko zbrinjavanje u Medici Zenica
Broj svih vrsta pregleda i usluga u svim segmentima medicinskog zbrinjavanja 108 629
Ginekološka ambulanta- april, 1993. do kraja 2006. god.
Broj osoba – (otvoreni kartoni i podaci protokola o prvim dolascima) 8 569
Broj ginekoloških pregleda i usluga, uključujući i rad savjetovališta 64 687
Ambulanta opće prakse
Broj pregleda i usluga 12 773
Internistička dijagnostika (UZ abdomena i bubrega)
Broj pregleda i usluga 5 384
Terenski rad medicinskog tima – pokretna ambulanta “Marta” (do   2010. god.)
Ginekološki pregledi i dijagnostika 12 411
Opći ljekarski pregledi i dijagnostika 3 172
Medicinske usluge u Sigurnoj kući od 2010. g – 2014.g 1 264
Dječija kuća Medica   (do kraja 2010. god.)
Djeca koja su prošla kroz odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti 757
Djeca koja su pohađala edukativno-kreativne radionice u Medici i drugim organizacijama i institucijama, kao i u ruralnim sredinama 1.138
Dječiji dnevni centar Medica Zenica (23.08.2011. – 30.06.2018.)
Broj djece koja su koristila usluge Dječijeg dnevnog centra 433
Prihvatna stanica  Medica Zenica (23.08.2011. – 24.04.2013.)
Broj djece smještene u Prihvatnu stanicu 17
Podrška u edukaciji – školovanje, doškolovanje, prekvalifikacija
Redovno i vanredno školovanje-broj osoba 123
Studentice 11
Kursevi za zanimanja 1368
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (od maja, 1998. do kraja  juna 2018.god.)
Ukupan broj poziva (vezani za pojavu nasilja, pravni savjeti i ostali pozivi) 3 955
Edukativni rad
Profesionalci / ke ( policija; centri za socijalni rad; zdravstvo; pravosuđe; mediji; prosvjetni radnici; odgajatelji;  državne institucije) 4 961
NVO-i i aktivisti u zajednici 3 705
Omladina (učenici i studenti) 2 690
Ukupno osoba –  učesnica / učesnika 11 356