SIGURNA KUĆA

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci, preživjelim različitih oblika nasilja u porodici i zajednici. Sigurna kuća Vam pruža sigurno mjesto, sveobuhvatnu podršku i brigu, pravo na izbor, a sve shodno Vašim individualnim potrebama:

 • Zadovoljavanje Vaših osnovnih egzistencijalnih potreba
 • Pomoć i podršku u pracenju Vašeg zdravstvenog stanja
 • Kontinuiran stručni rad:
  • Podrška u stabilizaciji Vašeg psihosocijalnog stanja,
  • Individualni, savjetodavni i terapijski rad,
  • Pravno savjetovanje i podršku tokom ostvarivanja prava,
  • Okupacionu terapiju
  • Ekonomsko osnaživanje za podsticanje Vaše inovativnosti, ekonomske neovistnosti i slobode

Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2021. godine je 2,412. U Sigurnoj kući tokom perioda januar – decembar 2021. godine smješteneo je 94 osoba (21 žena, 73 djece – 49 djevojčica i 23 dječaka), sa kojima je urađeno ukupno 333 individualnih terapijskih sesija, 23 grupnih edukativno – suportivnih radionica sa ženama, pruženo 11 pravnih savjeta, 1,530 medicinske usluge, 182 sata okupacione terapije. 23 grupne i 26 individualnih sesija o održavanju higijene i vođenju brige o zdravlju, o održavanju lične higijene, higijene prostora, vođenja brige o djetetu, vlastitom zdravlju i sl.

Djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica aktivno participiraju u kreiranju aktivnosti kao i u izradi edukativno-promotivnog materijala i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite kao što je: „Dan djece ulice“, „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“, Međunarodni dan dječijih prava“ Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“, „Dana ljudskih prava itd.

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“2011.-2021. godine, osnažena djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica učestvovala su u mnogim aktivnostima koje su organizovane u  svrhu predstavljanja rezultata ekonomskog osnaživanja „Medice“Zenica koje se provodi u edukativnom centru „Medice“ Zenica i u ruralnim sredinama. Međutim, terapijski rad sa “Medicinim” korisnicama/ima pokazuje povezanost ratne traume i nasilja u porodici i zajednici, te da trauma ne može vremenski biti ograničena.