“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci, preživjelim različitih oblika nasilja u porodici i zajednici. Sigurna kuća Vam pruža sigurno mjesto, sveobuhvatnu podršku i brigu, pravo na izbor, a sve shodno Vašim individualnim potrebama:

 • Zadovoljavanje Vaših osnovnih egzistencijalnih potreba
 • Pomoć i podršku u pracenju Vašeg zdravstvenog stanja
 • Kontinuiran stručni rad:
  • Podrška u stabilizaciji Vašeg psihosocijalnog stanja,
  • Individualni, savjetodavni i terapijski rad,
  • Pravno savjetovanje i podršku tokom ostvarivanja prava,
  • Okupacionu terapiju
  • Ekonomsko osnaživanje za podsticanje Vaše inovativnosti, ekonomske neovistnosti i slobode

Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2020. godine je 2,318. U Sigurnoj kući tokom perioda januar – decembar 2020. godine smješteneo je 35 osoba (16 žena, 19 djece – 8 djevojčica i 11 dječaka), sa kojima je urađeno ukupno 412 individualnih terapijskih sesija, 14 grupnih edukativno – suportivnih radionica sa ženama, pruženo 11 pravnih savjeta, 263 medicinske usluge, 7 medicinskih edukacija/14 sesija o održavanju higijene i vođenju brige o zdravlju, te 59 individualnih razgovora o održavanju lične higijene, higijene prostora, vođenja brige o djetetu, vlastitom zdravlju i sl.

Djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica aktivno participiraju u kreiranju aktivnosti kao i u izradi edukativno-promotivnog materijala i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite kao što je: „Dan djece ulice“, „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“, Međunarodni dan dječijih prava“ Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“, „Dana ljudskih prava itd.

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“2011.-2018. godine, osnažena djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica učestvovala su u mnogim aktivnostima koje su organizovane u  svrhu predstavljanja rezultata ekonomskog osnaživanja „Medice“Zenica koje se provodi u edukativnom centru „Medice“ Zenica i u ruralnim sredinama. Međutim, terapijski rad sa “Medicinim” korisnicama/ima pokazuje povezanost ratne traume i nasilja u porodici i zajednici, te da trauma ne može vremenski biti ograničena.