Ukoliko imate potrebu, posjetite Psihološko savjetovalište „Medice“ Zenica koje Vam pruža:

  • Individualni i grupni terapijski rad
  • Savjetovanje
  • Porodičnu terapiju
  • Savjetodavni i terapijski rad s djecom
  • Rad sa muškim članovima porodice primjenom porodične sistemske terapije
  • Rad sa partnerima/supruzima nasilnog ponašanja

Najučestaliji razlozi javljanja u Psihološko savjetovalište „Medice“ Zenica su: trauma (ratna i mirnodopska), silovanje (ratno i u mirnodopskim okolnostima), porodično nasilje, posljedice trgovine ljudima, incest, razne psihološke smetnje, stres, poteškoće u razvoju djece, samohrane majke, socijalna problematika, a sve češće nam se javljaju i migranti.

Psihološkom savjetovalištu “Medice” Zenica se u proteklih 28 godina obratilo 7,581  osoba.

Ukupan broj terapijskih sesija održanih sa ženama, djecom i muškarcima za proteklih 28 godina iznosio je 26,790, od toga 876 terapijske sesije sa korisnicima – muškarcima.

U periodu od januara do decembra 2020. godine u psihološkom savjetovalištu “Medica” Zenica po prvi put se obratilo ukupno 47 osobe, a ukupan broj terapijskih tretmana / sesija je iznosio 137 sesija.