O nama


Ko smo?

“Medica” Zenica je stručna nevladina organizacija, koja od aprila 1993. godine kontinuirano pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine ljudima.

Pristup ženama i djeci, žrtvama ratne i poratne traume, kao i nasilja, temelji se na humanističkim vrijednostima i uključuje pružanje usluga sigurne kuće (zbrinjavanje, logistička podrška, psiho-socijalni rad-savjetovanje, individualni i grupni terapijski rad, kontakti sa institucijama i ustanovama, pružanje sveobuhvatne podrške, medicinska podrška i zbrinjavanje…), psihološkog savjetovališta, SOS telefona, kriznog centra, dječije kuće i dječijeg dnevnog centra i prihvatilišta za djecu iz rizičnih grupa, okupacione terapije i ekonomskog osnaživanja kroz program prekvalifikacija u vidu zanatskih obuka u „Medici“ Zenica i u ruralnim sredinama, pružanje pravne pomoći kroz postojeće servise i na terenu, pružanje psiho-socijalne i medicinske pomoći i podrške na terenu, te pružanje podrške i pomoći muškarcima u psihološkom savjetovalištu i na terenu.

Uz direktni rad sa žrtvama ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima, “Medica” Zenica realizuje edukativne, istraživačke, zalagačke i izdavačke projekte, usmjerene na promociju i zaštitu ljudskih prava, prevenciju i rehabilitaciju od ratne traume, seksualnog i porodičnog nasilja, uspostavu referalnih mehanizama, uspostava jedinstvene baze podataka na području Općine Zenica i institucionalnih mreža uz korištenje postojećih resursa iz zajednice,te suzbijanje trgovine ljudima.

Kako radimo?

“Medica” radi na temelju humanističkih i feminističkih principa, njegujući multidisciplinarni pristup, tako što povezujemo direktnu zaštitu žrtava/preživjelih traume i nasilja sa pozitivnim promjenama u pristupu i praksi organizacija, institucija i društva. Na temelju dugogodišnjeg iskustva, izgrađenog pristupa i dobre prakse „Medica“ razvija preventivne i zalagačke programe ka ostvarivanju prevencije i rehabilitacije od ratne i postratne traume, te pune jednakopravnosti spolova i zaštite ljudskih prava.

Gdje radimo?

Na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i šire, sa sjedištem u Zenici.

Vizija

Život žena i djece bez nasilja i diskriminacije, te puna jednakopravnost u porodici i društvu.

Misija

Sveobuhvatni rad sa preživjelima traume i nasilja. Radom želimo doprinijeti smanjenju nasilja i diskriminacije žena i djece, te postići veću ravnopravnost u porodici i društvu.

Prepoznatljivost “Medice” Zenica

• “Medica” Zenica je prepoznatljiva, jer se njen odnos prema preživjelima traume i nasilja temelji na humanističkim vrijednostima i holističkom pristupu.

• Vjerujemo da u svakoj osobi postoji zdravi/očuvani dio, koji pomaže u procesu normalizacije njenog stanja, izlječenja i ponovnog uspostavljanja života na kvalitetnim osnovama u porodici i zajednici.

• Pored traumatskih posljedica koje se liječe, centralni dio terapijskog tretmana je jačanje unutrašnjih snaga, očuvanog zdravog dijela ličnosti, kojeg trauma nije narušila.

Radi podsjećanja

“Medica” Zenica tokom 25 godina rada, zahvaljujući svom iskustvu i holističkom pristupu žrtvama/preživjelim nasilja i traume kontinuirano prati potrebe zajednice, a posebno njenih najranjivijih kategorija – žena i djece žrtava ratne i postratne traume i nasilja, te na iste pokušava odgovoriti, kako samoinicijativno tako i u sardanji sa drugim subjektima vladinih institucija i nevladinih organizacija.

Postignuća „Medice“ Zenica

-Preko 470,000 različitih usluga obezbjeđenih za korisnike “Medice” Zenica u BiH

-2 207 žena i djevojaka u Sigurnoj kući

– 7 443 osobe u psihološkom savjetovalištu,

-2238 djece u Dječija kuća/Dječiji dnevni centar,

-1 681  žena na stručnim obukama,

-4 225 primljenih poziva na SOS liniji

-Približno 9600 učesnica u “Medicinim” obukama o traumi, rodno zasnovanom nasilju i ljudskim pravima – pravima žena, nenasilna komunikacija i riješavanje konflikata, dijalog, ponovno pomirenje, interreligijski mirni dijalog i koegzistencija

-Preko 90 različitih publikacija

-Žrtve nasilja u porodici i zajednici su prepoznati kao korisnici socijalnih prava u Zakonu o socijalnoj zaštiti ZDK

-“Medica” Zenica je uspostavila referalne mehanizme za sprječavanje nasilja u porodici i nasilja u zajednici u ZDK i koordinaciono tijelo sa centralizovanom bazom podataka

-“Medicin” model pružanja servisa, podrške i zaštite žrtava traume i nasilja je prepoznat u cijeloj BiH, a i šire

-Žene koje su preživjele ratna silovanja su dobile pravni status civilnih žrtava rata. – Kampanja “Za dostojanstvo preživjelih”

-Uvođenje rodno ogdovornog budžetiranja i provođenje istraživanja za budžetiranje

-“Medica” Zenica je uspostavila prve institucionalne Meže za podršku žrtvma, svjedocima tokom procesuiranja ratnih zločina, seksualnog nasilja u ZDK i SBK.“Mreža je uspostavljena da omogući jednak pristup i tretman svim žrtvama, a posebno prema ženama koje su preživjele ratna silovanja i druge oblike seksualnog nasilja

Rad sa preživjelima ratne i poratne traume

I pored vlastitog dvadesettroogodišnjeg rada i zalaganja u oblasti ratne i poratne traume, “Medica” Zenica godinama ukazuje na činjenicu da preživjele/i traume još uvijek nisu dobile/i sveobuhvatnu institucionaliziranu pomoć i podršku na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Preživjele žrtve ratne traume i danas nailaze na različite prepreke prilikom pokušaja ostvarenja svojih ljudskih prava. Nakon direktne asistencije i rada nevladinih organizacija u toj oblasti došlo je vrijeme da se podrška i zaštita preživjelih ratne, a i poratne traume, institucionalizira, uz korištenje svih dosadašnjih iskustava na tom polju. U tom cilju, nevladine organizacije koje imaju dugogodišnje iskustvo u direktnom radu sa preživjelima ratne traume bi trebale težiti povezivanju i razmjeni iskustava sa nadležnim institucijama u zajednici, uz korištenje raspoloživih resursa i primjera dobre prakese. “Medica” kroz svoj rad i dalje nastoji pratiti potrebe preživjelih, te uz korištenje raspoloživih resursa i saradnju sa relevantnim istitucijama i organizacijama u zajednici radi na razvijanju modela podrške i zaštite koji će biti dostupni preživjelima. Stoga, “Medica” nastavlja raditi na institucionaliziranju saradnje sa svim relevantim akterima u toj oblasti, kao i na prepoznavanju i izgrađivanju modela dobre prakse.

S tim u vezi „Medica“ Zenica je prateći potrebe žrtava/preživjelih i svjedoka u premetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela je uspostavila prve u Bosni i Hercegovini ali i regionu, institucionalne Mreže koje pružaju podršku i pomoć žrtvama svjedocima prije, tokom i nakon svjedočenja. Od 2011.godine, „Medica“ Zenica je uspostavila institucionalne Mreže u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, a u toku 2013.godine intenzivno se radi na uspostavljanju još dvije institucionalne mreže i to u Unsko-sanskom kantonu i regionu Banja Luka.

Rad sa preživjelima drugih oblika nasilja

“Medica” Zenica kroz postojeće servise sigurne kuće, psihološkog savjetovališta za žene, djecu i muškarce, dječje kuće (odgojno-obrazovni i terapijski rad sa djecom),dječijeg dnevnog centra i prihvatilišta za djecu u riziku, ekonomskog osnaživanja (krojenje, šivanje, tapaciranje, rad na mašini za printanje na tekstilu, frizerski kurs i manikura), okupacionu terapiju, edukativnog rada i rada na terenu kao i pravnog savjetovališta pruža pomoć i podršku žrtvama/preživjelim nasilja i traume kao i kroz edukativni i preventivni rad promoviše i štiti ljudska prava i zagovara punu jednakopravnost spolova u porodici i društvu. U toku svog djelovanja “Medica” Zenica je pružila preko 400.000 različitih usluga u BiH. Nažalost to pokazuje da smo svakodnevno svjedoci kršenja ljudskih prava, a jedan od najgrubljih oblika je nasilje protiv žena i djece. Statistički pokazatelji “Medice” Zenica, ali i drugih vladinih institucija i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava nasilja, bilježe rast prijavljenih slučajeva nasilja iz godine u godinu. U toku 2012. godine u sigurnoj kući, kriznom centru i prihvatilištu “Medice” Zenica ukupno je boravilo 84 osobe, dok je u 2011. godini broj smještenih u sigurnu kuću i krizni centar “Medice” iznosio 69 osoba. U toku 2012. godine u psihološkom savjetovalištu “Medice” Zenica po prvi put se obratilo 160 osoba. Navedene statistike sigurno predstavljaju vrh ledenog brijega jer mnogobrojni slučajevi i nasilne situacije ostaju neprijavljene, žrtve nisu skupile snage da progovore i prekinu šutnju o nasilju. “Medicina” iskustva pokazuju da su najčešći razlozi zašto žene ne prijavljuju nasilje strah, osuda, često neprihvaćanje žrtve/preživjele od porodice i sredine, a izuzetno bitan faktor je i ekonomska zavisnost žena.

Edukacije i osnaživanje žena

U januaru 2013. godine na području Zeničko-dobojskog kantona pri Zavodu za zapošljavanje ZDJ bilo je prijavljeno 69.836 nezaposlenih osoba a od toga 34.234 su žene. Tokom realizacije edukativnih radionica u ruralnim i urbanim sredinama na području općina Zenica, Zavidovići, Olovo, Zvornik, Prijedor,Ključ, Jajce, edukatorice “Medice” Zenica su primijetile da posebno ženama u ruralnim sredinama nedostaju adekvatne i pravovremene informacije kao i više edukativnih radionica, s obzirom da je u većini sredina “Medica” Zenica bila prva organizacija koja je organizovala edukativno suportivne radionice za žene i djevojke.

Kada se pogleda cjelokupna situacija nije iznenađujuće stanje ni po pitanju zastupljenosti žena u političkom životu na području Zeničko-dobojskog kantona, a i cijele Bosne i Hercegovine, može se reći da iako je došlo do povećanja učešća žena za 2% to je još uvijek daleko od ravnopravne zastupljenosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova koja iznosi 40%. Iako žene čine 52% biračkog tijela, na proteklim Lokalnim izborima 2012 samo 17, 1 % izabranih zvaničnika čine žene.

Ipak, u poređenju sa rezultatima iz 2008.godine za 12 Općina Zeničko-dobojskog kanton evidentan je porast izabranih žena u općinska vijeća na području Zeničko-dobojskog kantona. Naime u 2008.godini, od ukupno 272 vijećnićka mandata u Općinskim vijećima 37 mandata ili 13,60% pripalo je ženama dok je u 2012.godini od ukupno 273 vijećnićka mandata 49 vijećnićkih mandata ili 17,94 % pripalo ženama.Stoga, u 2012.godini bilježi se porast od 4,34% izabranih žena u Vijeća Općine na području ZDK.

Također, na području Zeničko-dobojskog kantona (12 općina) bilo je ukupno 4 kandidatkinje za načelnice i to 2 kandidatkinje za načelnicu Općine Visoko i po 1 kandidatkinja za načenice Općine Maglaj i Općine Doboj Jug. Od ukupno 4 kandidatkinje, 2 žene su izabrane za načenice i to Amra Babić u Općini Visoko i Jasminka Begić u Općini Doboj Jug. U poređenju sa rezultatima lokalnih izbora iz 2008 ostvaren je veliki napredaj jer u 2008.godini na području Zeničko-dobojskog kantona bile su 2 kandidatkjinje u Općini Maglaj i Općini Vareš ali niti jedna nije izabrana za načelnicu. Stoga, rezultat od 2 izabrane načenice na području ZDK, od ukupno 5 izabranih načenica na području cijele Bosne i Hercegovine je više nego zadovoljavajući, a bilježi se i porast od 100% u broju kandidatkinja za načelničke pozicije u odnosu na broj kandidatkinja za načelnice Lokalnih izbora u 2008.godini.

Navedeni podaci pokazuju da je još uvijek potrebno raditi na osnaživanju i edukaciji žena kako bi prepoznale vlastite snage i aktivnije se uključile i u društvene tokove te zajedno sa svojim kolegama kreirale zajednicu u kojoj je jednakost i ravnopravnost neupitna.