ŠTA JE “MEDICA” ZENICA?

Udruženje “Medica” Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja već skoro tri decenije djeluje na područjucijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsko silovanje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima. “Medica” Zenica u svom dugogodišnjem radu je razvila pristup koje je sveobuhvatan, multidisciplinaran i interdisciplinaran shodno individualnim potrebama i participaciji preživjelih, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.

Naša misija je direktnim radom, preventivnim programima i zagovaračkim aktivnostima doprinijeti smanjenju i iskorjenjivanju nasilja i diskriminacije žena i djece, te osigurati njihovu jednakost u porodici i društvu.

DJEČIJI KUTAK

Više

Više
OSNAŽENI ČUDOTVORNI KUTAK

Više
EKONOMSKO I PSIHOSOCIJALNO OSNAŽIVANJE

Više

SIGURNA KUĆA

“Medica” Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. Ukupan broj osoba smještenih u sigurnoj kući “Medica” Zenica u periodu od aprila 1993. godine do kraja decembra 2020. godine je 2,318.

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

Više
PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

Više