news, vijesti

Naučno-stručna konferencija

Na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, održana je naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem “Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama”, 24. februara 2021. godine. Na konferenciji je učestvovala i direktorica “Medice” Zenica, Dr. sci. Sabiha Husić, i govorila o utjecaju pandemije na nasilje u porodici.
Konferencija je održana povodom pokretanja procedure osnivanja Odsjeka za psihologiju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Konferencija je održana uživo i Online za učesnike iz inozemstva i onih koji iz epidemioloških razloga nisu mogli učestvovati uživo.
Naučnoistraživačke spoznaje nedvosmisleno potvrđuju da snaga vjere i duhovna snaga pojedinca imaju preventivnu ulogu i osnažujući su faktor u kriznim situacijama i izazovima života s kojima se pojedinac suočava. Također, psihologija je iznjedrila niz prevencijskih programa i psihoterapijskih tehnika koji su u funkciji jačanja protektivnih faktora pojedinca u suočavanju s izazovima, te podrške i tretmana osoba koje u stresnim životnim situacijama imaju teškoće u svom ukupnom funkcioniranju.
Na Konferenciji su učestvovali naučnici i istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Švicarske.
TEMATSKE DOMENE KONFERENCIJE:
Tematske domene konferencije:
– Uvodna načela psihološko-duhovne podrške zdravim međuljudskim odnosima – Prof. dr. Šimun Šito Ćorić
– Duhovna snaga kao prevencijski faktor u suočavanju osobe sa kriznim situacijama – Prof. dr. Halil Mehtić
– Vjerovati u boga čini ljude otpornijim – Prof. dr. Josip Bošnjaković i Doc. dr. sc. Drago Jerebic
– Utjecaj vjerovanja na psihičku stabilnost – Prof. dr. Zuhdija Adilović
– Tesavuf kao ishodište različitih psihoterapijskih tehnika na primjeru mesnevije – Prof. dr. Sedad Dizdarević
– Empirijska evaluacija kvaliteta reakcije islamske zajednice na kriznu situaciju izazvane virusom COVID-19 – Prof. dr. Muharem Adilović
– Uloga psihologa u medijima tokom kriznih situacija – Dr. Remzija Šetić
– Utjecaj pandemije na nasilje u porodici – Dr. sci. Sabiha Husić
– Uvidi koncepta otpornosti mladih za suočavanje sa COVID-19 – Doc. dr. Azemina Maglić
– Mentalno zdravlje kod žena prije i tokom pandemije COVID-19 – Prof. dr. sc. Anela Hasanagić, Prof. dr. sc. Almira Isić-Imamović i Prof. dr. sc. Izet Pehlić
– Mentalno zdravlje djece i adolescenata za vrijeme i nakon krize izazvane pandemijom COVID-19 – Doc. dr. Amela Dautbegović
– Izazovi trudnoći i majčinstvu tokom panedemije covid-19 – Doc. dr. Selvira Draganović i Doc. dr. Nina Bosankić
Izvor teksta i fotografije: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici