Vijesti

Javni konkurs za projekt asistenticu

Medica
Medica

JAVNI KONKURS

za prijem projektne asistentice u radni odnos na određeno vrijeme u Centar za terapiju žena-

Udruženje „Medica Zenica“

Broj traženih zaposlenica: 1 (jedna)

Opći uslovi: 

Sve kandidatkinje trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove: 

 • da su državljanke Bosne i Hercegovine, 
 • da imaju najmanje 18 godina života, 
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Posebni uslovi:

Obrazovanje

 • VSS-VII stepen stručne spreme – završen dodiplomski studij po starom planu i programu ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom planu vrednovanim sa 240 ECTS bodova;

Iskustvo

 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim radnim zadacima
 • Iskustvo sa međunardonim standardima vezano za upravljanje projektnim ciklusom, monitoring i evaluacija  
 • Poznavanje šireg konteksta, administrativnog uređenja i poznavanje oblasti rodne ravnopravnosti i sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i zajednici u Bosni i Hercegovini imat će prednost
 • Izražene informatičke vještine  (Word, Excel, PPP i sl.)
 • Poznavanje rada u programima za obradu podataka (kvalitativni i kvantitativni)

Strani jezik:

 • Odlično poznavanje engleskog i BHS jezika (usmeno i pisano)

Dodatni uslovi:

 • Vozački ispit: Kategorija B

Uvjeti na radnom mjestu: Rad u Medici Zenica kao i na terenu u BiH.

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme (12 mjeseci) uz probni rad tri mjeseca

Radno vrijeme: Nepotpuno radno vrijeme – 50% 

Opis posla: 

 • Praćenje i vođenje evidencije objavljenih poziva za projekte od interesa za područje djelovanja organizacije (domaći i međunarodni javni pozivi), 
 • Priprema i prikupljanje prateće dokumentacije za projektne aplikacije
 • Asistiranje i sudjelovanje u pripremi i izradi  projektnih aplikacija, izvještaja i prateće dokumentacije
 • Prikupljanje i obrada podataka i analiza potrebnih za pripremu projektnih aplikacija, izvještaja i analiza stanja
 • Prevođenjenje dokumentacije i materijala- potrebnih za neometanu pripremu i izvršenje projektnih aplikacija,  
 • Asistiranje i sudjelovanje u pripremi, organizaciji,  realizaciji i praćenju izvršavanja projektnih aktivnosti, kao i ad hoc aktivnosti 
 • Asistiranje u pripremi promotivnih materijala
 • Asistiranje projektnom timu, menadžementu, konsultatima u izvršavanju zadataka, a u dogovoru s direktoricom
 • Sudjelovanje na sastancima osoblja i edukacijama kada se za to ukaže potreba
 • Drugi radni zadaci po zahtjevu direktorice

 

Reference: Pismo preporuke i dvije referentne osobe koje se mogu kontaktirati 

Dostavljanje sljedeće dokumentacije za prijavu na Konkurs:

 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diploma o završenom fakultetu s prosjekom ocjena tokom studija
 • biografija 
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci: Uvjerenje poslodavca /poslodavaca kod kojeg/kojih je kandidatkinja radila  ili radi  sa tačno navedenim podacima  koji precizno ukazuju na kojim poslovima kandidatkinja je radila, naziv radnog mjesta, period radnog angažovanja. 
 • Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing) i potvrdu koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga). 
 • Pismo preporuke
 • Motivacijsko pismo 

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidatkinje za prijem u radni odnos će pisanim putem biti obaviještene, čije su prijave potpune i blagovremene kao i o zakazanom terminu usmenog razgovora.  Kandidatkinje čije prijave budu  nepotpune  isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos. 

Izabrana kandidatkinja će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njeno zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog  mjesta na  koje je izabrana.  

„Medica “ Zenica  nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatkinjama.

Rok za prijavu: 31.01.2021. godine

Način prijave: Kandidatkinja dostavlja u zatvorenoj koverti lično na recepciju Medice Zenica ili putem pošte na adresu „Medica“ Zenica, Krivače 40, 72000 Zenica sa naznakom:
“Prijava na Javni konkurs – NE OTVARAJ!”