Vijesti

JAVNI KONKURS – 30.11.2020.

Medica
Medica

JAVNI KONKURS

za prijem psihologinje u radni odnos na određeno vrijeme u Centar za terapiju žena-Udruženje „Medica Zenica“

Broj traženih zaposlenica: 1(jedna)
Opći uslovi:
Sve kandidatkinje trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • da su državljanke Bosne i Hercegovine,
 • da imaju najmanje 18 godina života,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju. 

Posebni uslovi:
Obrazovanje:

 • Diploma: Fakultet, magisterij, doktorat
 • Certifikat: Za psihoterapijski rad izdat od nadležnih organizacija/institucija
 • Poznavanje SPSS ili sličnih programa za obradu statističkih podataka
 • Informatičko znanje: Potrebno poznavanje IT ( Word, Excel, PPP i sl.)

Dodatni uslovi:

 • Vozački ispit: Kategorija B
 • Strani jezik: Engleski

Uvjeti na radnom mjestu: Rad u Centru za terapiju žena i djece kao i na terenu u BiH.

Radno iskustvo: Najmanje tri godine iskustva u struci

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme (15 mjeseci) uz probni rad tri mjeseca

Radno vrijeme: Nepotpuno radno vrijeme – 60%

Opis posla: Psihosocijalni rad  i tretman sa žrtvama nasilja i traume, što obuhvata savjetodavni i terapijski rad koji se usmjerava na osnaživanje žrtve, rad na vraćanju narušenog samopouzdanja i samopoštovanja, preuzimanje odgovornosti i brige za lično zdravlje i zdravlje djece, osamostaljivanje, jačanje podržavajuće socijalne mreže, kontakti sa nadležnim institucijama, i sl.

Reference: Pismo preporuke i dvije referentne osobe koje se mogu kontaktirati

Dostavljanje sljedeće dokumentacije za prijavu na Konkurs:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu o završenom fakultetu/magisteriju/doktoratu sa prosjekom ocjena tokom studija
 • certifikat za psihoterapijski rad
 • biografiju
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci: Uvjerenje poslodavca /poslodavaca kod kojeg/kojih je kandidatkinja radila ili radi  sa tačno navedenim podacima  koji precizno ukazuju na kojim poslovima kandidatkinja je radila, naziv radnog mjesta, period radnog angažovanja.
 • Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing) i potvrdu koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga).
 • Pismo preporuke
 • Motivacijsko pismo

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidatkinje za prijem u radni odnos će pisanim putem biti obaviještene, čije su prijave potpune i blagovremene kao i o zakazanom terminu usmenog razgovora.  Kandidatkinje čije prijave budu  nepotpune  isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Izabrana kandidatkinja će biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njeno zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog  mjesta na  koje je izabrana.

„Medica “ Zenica  nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatkinjama.

Rok za prijavu: 15.12.2020. godine

Način prijave: Kandidatkinja dostavlja u zatvorenoj koverti lično na recepciju Medice Zenica ili putem pošte na adresu „Medica“ Zenica, Krivače 40, 72000 Zenica sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs – NE OTVARAJ!”