Vijesti

Javi poziv za konsultanta/konsultanticu

Medica
Medica

06.10.2020.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu
„Harmonizirani i senzibiliziranih multi-sektorski odgovor na nasilje u porodici u vanrednim i kriznim situacijama u BiH ”

Konsultanatica/ konsultant za proces provedbe procjene stanja – multisektorskog istraživanja o pružanju multi-disciplinarnog odgovora na nasilje u porodici  i zajednici tokom trenutne pandemije COVID-19  u Bosni i Hercegovini

O projektu

Cilj projekta je unaprijeđenje multi-sektorskog odgovora na nasilje u porodici i zajednici i prevazilaženje trenutnih izazova vezanih za COVID-19.

Opis zadatka

U cilju pripreme i provedbe procjene stanja – multisektorskog istraživanja o pružanju multi-disciplinarnog odgovora na nasilje u porodici i zajednici tokom trenutne pandemije COVID-19 u Bosnie i Hercegovini, Udruženje „Medica“ Zenica kao nositelji projekta, raspisuje poziv za angažovanje konsultanata/ica u procesu pripreme i provedbe istraživanja.

Od konsultantica/konsultanata  se očekuje sljedeće:

 • Izrada metodologije i instrumenata istraživanja
 • Provedba istraživanja na terenu
 • Unos, obrada, analiza, sinteza podataka dobijenih na terenu
 • Izrada i dostavljanje finalnog izvještaja istraživanja
 • Predstavljanje finalnog izvještaja
 • Komunikacija sa projektnim timovima Udruženja Medica Zenice i Fondacije Udružene žene Banja Luka

Uslovi  anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o autorskom djelu. Vremenski okvir za izvršenje posla je oktobar-decembar 2020.godine

Kriteriji za odabir konsultantica/konsultanata

 • VSS-VII stepen stručne spreme – završen dodiplomski studij po starom planu i programu ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom planu vrednovanim sa 240 ECTS bodova;
 • Najmanje 8 godina radnog iskustva u oblasti rodno zasnovanog nasilja i direktne podrške žrtvama nasilja u porodici
 • Najmanje 5.godina iskustva u provođenju multi-diciplinarnih istraživanja
 • Iskustvo u procesima izrade metodologije istraživanja
 • Poznavanje okvira za feminističko participativno istraživanje
 • Poznavanje rada u programima za obradu podataka (kvalitativni i kvantitativni)
 • Poznavanje šireg konteksta, administrativnog uređenja i poznavanje sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i zajednici u Bosni i Hercegovini
 • Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova i Istanbulsku konvenciju
 • Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini
 • Izražene komunikacijske i analitičke vještine
 • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima koji su uključeni u proces rada i istraživanja

 

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uslove potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeću adresu:

Udruženje “Medica” Zenica

Krivače 40

72 000 Zenica

 

ili putem elektronske pošte na adresu medica1@bih.net.ba  sa naznakom „Za javni poziv  konsultanata/ica za provedbu procjene stanja – multisektorskog istraživanja o pružanju multi-disciplinarnog odgovora na nasilje u porodici i zajednici tokom trenutne pandemije COVID-19 “.

Ponuda mora da sadrži sljedeće:

 • kratko prateće pismo (do 1000 riječi),
 • biografiju kandidata/kinje i
 • prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologiju rada, vremenski okvir, aktivnosti, očekivani rezultati, , i finansijsku ponudu.

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je sedam dana od dana objavljivanja na web stranici Udruženja “Medica” Zenica i Fondacije Udružene žene Banja Luka.