ISTRAŽIVAČKI RAD

Istraživački rad Medice se odnosi na različite tematske oblasti, kontekstualno vezane zamisiju i viziju Medice, prevashodno one koje se tiču područja traume i različitih oblika nasilja nadženama i djecom, kao i položaja žena i djece u društvu, te ostvarivanja njihovih prava. Za skoro 26 godina rada Medica Zenica je štampala/izdala preko 100 publikacija, medju kojima su knjige i brošure tematski vezane za različite stručne i druge sadržaje, kojima se Medica bavi uokviru svog rada i pružanja psihosocijalnih i zdravstvenih usluga svojim korisnicama/ima. U nekima od njih su publikovani rezultati istraživanja, kao i sažete analize, među kojima i onekoje su rađene i prezentirane javnosti:

Istraživanje o dugoročnim posljedicama silovanja strategijama suočavanja preživjelih u Bosni i Hercegovini „Još uvijek smo žive! “Mi smo ranjene, ali smo hrabre i jake!“

Tokom istraživanja korištena je kvantitativna i kvalitativna metodologija. U istraživanju je u prvoj fazi kontaktirano 119 žena, a 51 je aktivno učestvovala u istraživanju. Tokom istraživanja rađene su i fokus grupe u kojima su učestvovale nevladine organizacije ( „Vive žene“ Tuzla, Udružene žene Banja Luka, „Budućnost“ Modriča, Savez logoraša BiH- Sekcija logorašica – Sarajevo, „Žene sa Une Bihać“, „Žene – žrtve rata“ – Sarajevo).
Istraživanje je provela „Medica“ Zenica u saradnji sa medicom mondiale u periodu 2013. i 2014.godine, a kroz istraživanje se nastojalo odgovoriti na četiri glavna pitanja koja se odnose: na:
1) posljedice ratnog silovanja i seksualnog nasilja na život, zdravlje i odnose preživjelih;
2) društveno priznanje žena koje su preživjele ratno silovanje;
3) strategije suočavanja i izvori otpornosti u posljednjih 20 godina, i
4) utjecaj podrške Medice Zenica na život preživjelih.

Evaluacija ekonomskog osnaživanja i edukativnih radionica: istraživanje stavova o nasilju nad ženama kod žena iz ruralnih sredina na području Grada Zenica

„Medica“ Zenica u 2013. godini je završila istraživanje čiji cilj je bio ispitivanje stavova o nasilju kod žena iz ruralnih sredina, ali i evaluacija rada ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja u ruralnim sredinama koje je „Medica“ Zenica realizovala u periodu 2009.-2012. godine. Urađeni su instrumenti za istraživanje koji su ispunjeni od strane 194 žene iz 10 ruralnih sredina na području općine Zenica (Arnauti, Lokvine, Vrselje, Orahovica, Babino, Begov Han, Briznik, Kolići, Smajići, Starina) koje su završile program ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja realizovan od strane Udruženja „Medica“ Zenica.

Prezentacija rezultata rodno osjetljive situacione analize Socijalne uključenosti žena povratnica: “Situaciona analiza, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava

„Medica” Zenica je u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) iz Sarajeva, 9.12.2010. god, upriličila prezentaciju rezultata rodno osjetljive situacioneanalize „Socijalna uključenost žena povratnica“ sa fokusom na „Situacionu analizu,zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava“.Prezentacija rezultata Analize u Zenici je održana u prostorijama Centra za socijalni rad Zenicau saradnji sa CSR Zenica. Prezentaciji su prisustvovali/e predstavnici/e: Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općine Zenica, Centra za socijalni rad Zenica, JUPredškolski odgoj, U.G. Medica Zenica, U.G. Društvo socijalnih radnika Ze-do kantona, U.G.Učitelji bez granica i U.G. Naša djeca.

Prezentacija analize „Socijalna uključenost žena povratnica“-Rodno osjetljiva analiza zakonskihdokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“

Takođe u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom (TPO) izSarajeva, Medica je 24.12.2010.godine, organizovala prezentaciju rezultata analize Socijalnauključenost žena povratnica“- Rodno osjetljivu analizu zakonskih dokumenata u oblastimasocijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“ koja je urađena od strane grupe autorica izBiH, odnosno entiteta FBiH i RS. Prezentaciji je prisustvovali/e predstavnici/ce različitih institucija i nevladinih organizacija:Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općina Zenica, Služba zadruštvene djelatnosti, Služba za zapošljavanje Ze-do kantona, Pedagoški zavod Ze-do kantona,Centar za mentalno zdravlje Zenica, Centar za socijalni rad Zenica, JU Zavod za liječenjebolesti ovisnosti Ze-do kantona, JU „Dom za stara lica Zenica“, nevladina organizacija „Našadjeca“ Zenica, NVO Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Zenica, UG „Medica“Zenica.

Tokom 2009. godine, Medica je u partnerstvu sa NVO „Udružene žene“ iz Banja Luke uradila istraživanje – Rodno odgovorno budžetiranje sigurnih kuća u BiH-. Prijedlozi i preporuke saoptimalnim budžetom za finansiranje sigurnih kuća u BiH sadržane su u istoimenoj publikaciji. Osim toga, Medica Zenica je dala značajan doprinos u istraživanju Amnesti International opoložaju preživjelih ratna sliovanja u BiH putem davanja intervjua, popunjavanja upitnika i krozučešće na sastancima. Medica Zenica je dala podršku Medici mondiale (Njemačka, Keln) tokom istraživanja o statusu žena/djevojaka koje su preživjele ratne traume, posredovala u uspostavljanju kontakata,realizaciji intervjua, prevođenja, uz podršku preživjelima i kroz odlaske na teren – u Zavidoviće,Vareš, Mostar, a dio navedenog je realizovano i u samoj Medici. Medica mondiale jeistraživanje publikovala na engleskom i sažetak istraživanja na bosanskom jeziku.

 “Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Uvod”Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom ” – Analiza nacionalnih politika Bosne i Hercegovine

“Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Analize nacionalnihpolitika Republike Hrvatske”

Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom” – Analiza nacionalnihpolitika Republike Srbije