Drop in center

Dječija kuća : odgojno-obrazovni, terapijski i edukativno-kreativni rad sa djecom. Djeca  korisnici “Medicine” Dječije kuću su  ona  koja su direktno ili indirektno preživjela  traumu i nasilje, djeca svjedoci nasilja i djeca pod rizikom od nasilja ili eksploatacije. Pored redovnog programa, za djecu smo osmislili terapijsko-suportivni rad kojem je cilj omogućiti djetetu da u sigurnom okruženju nauči načine  nošenja sa teškim situacijama, ali i da nauči zalagati se za svoja prava i potrebe ne povređujući druge. U 2008., 2009. i 2010. godini djeca “Medice” su realizovala edukativno-kretaivne radionice za vršnjake u  nevladinim organizacijama „Romano centro“ Zenica, „Učitelji bez granica“ Zenica i JU Dom porodica Zenica. U minule tri godine pomenutim radionicama je pristsvovalo 344-oro djece.

Dječiji dnevni centar Dječiji dnevni centar je otvoren 23.08.2011.godine i predstavlja sigurno mjesto za djecu, gdje se adekvatno i interventno reaguje kako bi se pomoglo rješavanju problema djeteta, promovišu i štite dječija prava (siguran smještaj, odgojno-obrazovni rad, edukativno-kreativne i rekreativne radionice, zadovoljavanje osnovnih potreba-svježobrok, odjeća, obuća, higijena, pružanje medicinskih usluga unutar postojećih servisa „Medice“ i u partnerstvu sa institucijama i ustanovama, upis djece u matične knjige rođenih i nastavak obrazovanja u partnerstvu sa institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama…) kao i rad sa roditeljima i djecom kroz ostale servise „Medice“ Zenica koji postoje 25 godina.

U Dječijem dnevnom centru djeca provode kvalitetno vrijeme posvećeno:

– Učenju i opismenjavanju
– Kreativnom izražavanju kroz crtanje, bojenje, modeliranje, dramatizaciju bajki i basni… Učestvovanju u edukativno-suportivnim i kreativnim radionicama, igri i socijalizaciji sa vršnjacima
– Usvajanju lijepog ponašanja, komunikacijskih sposobnosti i higijenskih navika

Nekoliko pokazatelja uspješnosti rada Dječijeg dnevnog centra

– U periodu od 23.08.2011. do 31.12.2011. ukupno 36 djece (18 djevojčica i 18 dječaka) starosne dobi do 18 godina podržano u Dječijem dnevnom centru, a u periodu 01.01.do 31.12.2012. godine. podžano ukupno 91 dijete (46 djevojčica i 45 dječaka) starosne dobi do 18 godina. U periodu od 01.01.-31.12.2016.godine, ukupno 40 djece (25 djevojčica i 15 dječaka) podržano u Dječijem dnevnom centru.
– U periodu od avgusta 2011.godine do kraja 2016.godine sa djecom korisnicima/ama Dječijeg dnevnog centra realizovano je ukupno 1 182 edukativno-suportivnih i kreativnih radionica
– U istom periodu upriličene 7 podjele novogodišnjih paketića za djecu korisnike Dječijeg dnevnog centra

“Medica”Zenica je za 17 djece korisnika i korisnica Dječijeg dnevnog centra obezbijedila identifikacione dokumente kao što su rodni listovi, pasoši, punomoći, kao i zdravstvene i đačke knjižice itd.„Medica“Zenica je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Zenica posredovala da ukupno 11 djece korisnika (6djevojčica i 5dječaka) uključi uobrazovni sistem i to 5 djece (3 djevojčice i 2 dječaka) su nastavila sa redovnim školovanjem , , dok je 8 djece (5 djevojčica i 3 dječaka) uključeno u brzi program završavanja osnovne škole.

U saradnji sa Zavod Krog iz Slovenije „Medica“ Zenica je za 15 djece obezbijedila ljetovanje u Sloveniji u periodu 22.-28.07.2012.godine, dok je Medica Zenica u 2014. godini za djecu korisnike Dječijeg dnevnog centra obezbijeđeno zimovanje na Vlašiću u trajanju od 3 dana za ukupno 21 dijete, 10 dječaka i 11 djevojčica.

Djeca „Medice“Zenica postaju aktivni akteri u „Medici“, ali i u zajednici, putem participacije u planiranju i kreiranjua ktivnosti namjenjenih za djecu. Djeca koja su korisnici Dječijeg dnevnog centra „Medica“ Zenica aktivno su učestvovala u izradi promotivnog materijala u formi planera, koji sadrže i crteže djece i poruke na teme:dječija prava,komunikacija, nenasilno rješavanje konflikta i nasilje i trgovina ljudima.

Pored učešća i doprinosa djece u izradi promotivnog materijala-planera, djeca su aktivno učestvovala i u pripremama za javni događaj “modna revija” koji se održao 08.12.2011. i 10.12.2012.godine, u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, a sa ciljem prezentiranja rezultata projekta “Održivi koraci u suzbijanju nasilja u ruralnim sredinama”. Djeca su se aktivno pripremala kroz redovne probe koje su organizovane jednom sedmično.

Također, djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica redovno obilježavaju

  • „Dan djece ulice“,
  • „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“,
  • Međunarodni dan dječijih prava“
  • Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“,
  • „Dan ljudskih prava”

 

Prihvatilište/Prihvatna stanica
„Medica“ Zenica vodi Prihvatilište/Prihvatnu stanica od 23.08.2011.godine i do marta 2013.godine zbrinuto je i podržano ukupno 17 djece ( 9 djevojčica i 8 dječaka) koja su nađena na ulici, u skitnji, prosjačenju.

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na spol i uzrast

Spol/Uzrastdo 3 god.

4god –

6god.

7god –

12god

13god –

15god

16god.-

18god

Ukupno
Djevojčice011349
Dječaci001528
Ukupno0128617

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na institucije iz kojih su upućeni

Spol/InstitucijaCentar za socijalni rad ZenicaPolicijska uprava ZenicaCentar za socijalni rad VisokoUkupno
Djevojčice5409
Dječaci5128
Ukupno105217

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na grad iz kojeg dolaze

Grad/spolDječaciDjevojčiceUkupno
Zenica5813
Visoko202
Modriča011
Mostar101
Ukupno8917

Edukativno-kreativne radionice za djecu u ruralnim sredinama

U 2010. godini, “Medica” Zenica realizovala i 30 edukativno-kreativnih radionica za djecu u 10 ruralnih sredina (Vrselje, Janjići, Babino, Vranduk, Tetovo, Arnauti, Nemila, Stranjani, Lokvine i Gorica).  Edukatori/ice iz “Medice” Zenica su zajedno sa 7 peer edukatora/ica, 4 peer edukatora iz JU Dom porodica i 3 edukatora/ice iz “Medice” Zenica, održali po 3 radionice u svakom mjestu, a radionicama je prisustvovalo ukupno 794-oro djece. Obrađivane teme tokom radionica su bile: dječija prava, komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba i nasilje-prevencija nasilja.

U proteklom s dvadesetogodišnjem periodu u okviru odgojno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti kroz Dječiju kuću/Dječiji dnevni centar i rad na terenu zbrinuto, educirano i osnaženo je približno 2000 djece različitog uzrasta