A unique phone line to support and assist survivors of war-related sexual assault and their family members

Ako ste preživjela i preživjela/svjedok ratnih zločina, ratnog silovanja i seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela “Medica” Zenica Vam može pružiti:

–  Usluge „Medice“ Zenica vezane za psihološku podršku i zbrinjavanje preživjelih i preživjelih/svjedoka možete dobiti ako budete upućeni od potpisnika Protokola o međusobnoj saradnji, a koji čine Mrežu podrške preživjelim i preživjelim/svjedocima, ili ukoliko se direktno obratite „Medici“ Zenica.

–  „Medica“ Zenica će u okviru svojih raspoloživih kapaciteta pružiti psihološku pomoć i podršku preživjelim i preživjelim/svjedocima, kao i članovima njihovih  porodica putem emotivne podrške, kriznih intervencija, individualne i  porodične terapije u psihološkom savjetovalištu, putem jedinstvenog besplatnog telefona za pomoć i podršku preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja u BiH (080 02 23 34), na terenu, dolaskom u kućne posjete, i u Sigurnoj kući, ili na nekom drugom sigurnom mjestu, zavisno  od  potrebe preživjelih.

– „Medica“ Zenica će Vas informirati i o procedurama prikupljanja dokumentacije i procesu ostvarivanja statusa civilne žrtve rata, te u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izdati Uvjerenje osobama koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje, a koje je neophodno u postupku ostvarivanja statusa civilne žrtve rata.

– Kada  se  ukaže  potreba  za  privremenim smještajem i  zbrinjavanjem preživjelih ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela, „Medica“ Zenica će u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, a shodno pravilima  prijema i rada Sigurne kuće, osigurati smještaj, logističku podršku, individualni terapijski rad, radnu terapiju, kada je potrebno uključiti u obuke za zanimanje,  te pružiti medicinsku potporu u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a na osnovu potpisanog Protokola sa Kantonalnom bolnicom Zeničko-dobojskog kantona o pružanju besplatnih medicinskih usluga i tretmana ženama i djeci zbrinutim u sigurnoj kući „Medica“ Zenica. Stručno osoblje „Medice“ Zenica, u  saradnji sa preživjelom i/ili članom porodice i drugim relevantnim institucijama  uključenim  u  proces (centar  za socijalni  rad,  tužilaštvo, centar za mentalno zdravlje, nevladine organizacije i dr.), izradit će individualni program rada za svaku osobu kojoj se pruža pomoć, podrška i zbrinjavanje u Sigurnoj kući, prilagođavajući individualni program starosnoj dobi i individualnim karakteristikama i potrebama svake preživjele, kako bi proces rehabilitacije bio što efikasniji.

 

Pozovite Jedinstveni telefon za za pomoć i podršku preživjelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja u BiH i članovima njihovih porodica –  080 02 23 34 – aktivan 24 sata na području cijele Bosne i Hercegovine

 

Priručnik o socioekonomskim pravima osoba koje su u ratnim okolnostima preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje

Životna iskustva preživjelih – socioekonomska prava osoba koje su u ratnim okolnostima preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje

 

Institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela

Medica Zenica je u periodu od 2011.-2014. godine uspostavila  institucionalne Mreže za podršku žrtvama svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona,  Unsko-sanskog kantona, kao i na području grada Banja Luka u saradnji sa Fondacijom Udružene žene Banja Luka, a na osnovu metodologije Medice Zenica. Mreže za podršku svjedocima uvezuju sve relevantne aktere u ovoj oblasti, odnosno, predstavnike ministarstava, vladinih institucija i nevladinih organizacija, dok za preživjele/svjedoke omogućavaju pružanje podrške i pomoći prije, u toku i nakon svjedočenja (logistička podrška, psihološka, medicinska i pravna podrška te drugi oblici podrške u skladu sa individualnim potrebama preživjelih). Uspostavljene Mreže imaju za cilj da preživjele/svjedoci u predmetima ratnih zločina imaju podršku i pripremu prije svjedočenja, zatim podršku tokom svjedočenja, te podršku i praćenje daljnjih potreba nakon svjedočenja, ali uključuje i podršku članovima njihove porodice.

Zeničko-dobojski kanton

Protokol je potpisalo 17 nadležnih kantonalnih ministarstava, kantonalnih i općinskih pravosudnih institucija i nevladinih organizacija. Medica Zenica je uspostavila koordinaciono tijelo institucionalne mreže ZDK, a na osnovu  jedinstvenih obrazaca za izvještavanje, te je  kroz rad mreže u periodu januar-juni 2015. godine pruženo je 1.400 različitih usluga shodno individualnim potrebama preživjelih i preživjelih svjedoka.

Više informacija o institucionalnoj mreži  na području Zeničko-dobojskog kantona možete dobiti ovdje.

Srednjobosanski kanton

Mreža je uspostavljena 29. maja 2012. godine. Protokol je potpisalo 11 nadležnih kantonalnih ministarstava, kantonalnih i općinskih pravosudnih institucija i nevladinih organizacija. Medica Zenica je uspostavila koordinaciono tijelo institucionalne mreže SBK/KSB, a na osnovu  jedinstvenih obrazaca za izvještavanje, Na na području Srednjobosanskog kantona u periodu januar-juni 2015. godine pruženo je 120 različitih usluga  shodno individualnim potrebama preživjelih i preživjelih svjedoka.

Više informacija o institucionalnoj mreži na području Srednjobosanskog kantona  možete dobiti ovdje.

Unsko-sanski kanton

Mreža je uspostavljena 27. juna 2013. godine. Protokol je potpisalo 22 nadležna kantonalna ministarstva, Općine Unsko-sanskog kantona,  kantonalne i općinske pravosudne institucije i nevladine organizacije. Medica Zenica je uspostavila koordinaciono tijelo institucionalne mreže USK, a na osnovu  jedinstvenih obrazaca za izvještavanje,  U u periodu januar-juni 2015. godine pruženo je 200 različitih usluga  shodno individualnim potrebama preživjelih i preživjelih svjedoka.

Više informacija o institucionalnoj mreži na području Unsko-sanskog kantona možete dobiti ovdje.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mreža je uspostavljena 26. februara 2015. godine . Protokol je potpisalo 12  nadležnih kantonalnih ministarstava, kantonalnih i općinskih pravosudnih institucija i nevladinih organizacija. Medica Zenica je uspostavila koordinaciono tijelo institucionalne mreže HNK/Ž, a na osnovu  jedinstvenih obrazaca za izvještavanje u U periodu januar-juni 2015. godine pruženo je 100 različitih usluga  shodno individualnim potrebama preživjelih i preživjelih svjedoka.

Više informacija o institucionalnoj mreži na području Unsko-sanskog kantona  možete dobiti ovdje.