EDUKATIVNI RAD

Edukacije iz oblasti traume, psiholoških posljedica traume, stres, kriza i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija

Medica Zenica je u 2021. godini održala ukupno 86 radionica za djecu i mlade na različite teme. Obilježena je i Dječija nedjelja gdje je učestvovalo 140 učenica i učenika OŠ “Meša Selimović”, kao i korisnica i korisnika Medice Zenica. Održane su edukativno-suportivne radionice na temu prava djece, komunikacija, nasilje, nenasilno rješavanje sukoba, trgovina ljudima, kao i 31 kreativna radionice (izrada nakita, rad sa masom za modeliranje, bojenje različitim tehnikama). 12 Biblioterapija, 17 HART radionica (liječenje i oporavak kroz umjetnost i edukaciju). 

Medica Zenica je u 2018. godini održala radionicu za mlade „Pokažimo poštovanje prema njihovoj hrabrosti a osudimo grozote koje je čovjek spreman počiniti!“ na kojoj je prisustvovali mladi, studenti i svršenici različitih fakulteta, koji su razgovarali o stanju po pitanju podrške preživjelima ratnog silovanja i seksualnog zlostavljanja.

Medica Zenica je u 2018 godini održala trodnevnu supervizija za trenere – zdravstvene radnike u sklopu projekta „Pristup osjetljivom na stres i traumu” za zdravstvene radnike koji pružaju podršku žrtvama rodno osjetljivog nasilja nakon održavanja 3 Modula edukacije. Medica Zenica je istom periodu održala 165 edukativnih radionica o rodno zasnovanom nasilju u srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona i Kantona 10. Također, Medica Zenica je u navedenom periodu održala dvije trodnevne radionice o izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i pripremu alternativnog izvještaja u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama, a u skladu sa Istanbulskom konvencijom.

Medica Zenica je u toku 2017. godine, u saradnji sa partnerskim organizacijama održala tri okrugla stola „Povezivanje educiranih profesora i profesorica srednjih škola o rodno zasnovanom nasilju sa postojećim resursima u zajednicama – predstavnicima Multisektoralnog tima za sprečavanje nasilja u porodici na području tri općine Srednjobosanskog kantona: Novi Travnik, Travnik i Donji Vakuf.”

Edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti, gender mehanizama i osnaživanje žena u ruralnim sredinama 

U periodu od januara do juna 2018. godine, Medica Zenica je održala 10 jednodnevnih radionica a ženama iz Neformalne mreže žena s a ciljem afirmacije žena da daju svoj glas podrške ženama iz njihovog sela a koje su se kandidovale za savjete mjesnih zajednica.

Trenutno Neformalna mreža broji 27 ruralnih sredina sa područja Zeničko-dobojskog kantona. U okviru Neformalne mreže organizuju se različite aktivnosti, edukacije, sastanci i posjete.

U junu 2018. godine Medica Zenica je održala trodnevnu radionica na Vlašiću, za liderice iz Neformalne mreže žena iz ruralnih sredina Zeničko-dobojskog kantona.

U periodu januar – decembar 2017. godine nastavljene su aktivnosti Neformalne mreže žena iz ruralnih sredina koja je formirana u junu 2013. godine.

U 2017. godini ruralne sredine Drugavci – Babino i Kovanići iz Grada Zenica, te okolnih sela iz općine Vareš, u kojima se tokom 2017. godine odvijao program ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja, pridružile su se Neformalnoj mreži žena iz ruralnih sredina.

U aprilu 2016. godine održana je petodnevna edukacija za žene liderice i predstavnice Neformalne mreže žena iz ruralnih sredina tokom koje je prisustvovalo 25 žena članica Neformalne mreže sa područja Zeničko-dobojskog kantona(Arnauti, Vrselje, Babino, Orahovica, Smajići, Kolići, Šerići, Vukotići, Bistrica, Raspotočje, Janjići, Vranduk, Stranjani, Pojske, Mečevići, Kovači, Krivaja, Balačići, Begov Han, Kopice, Vareš). Tokom radionice žene su razgovarale o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima u selima, poteškoćama sa kojima se susreću, podršci koju imaju od drugih, te koja dodatna podrška im je potrebna, mogućnostima kako da dobiju podršku od drugih. Žene su prezentacijom i edukacijom prilagođenom njima, dobile informacije o pisanju projekata, obraćanju i aplikacijama prema donatorima. Kroz rad u grupama prisutne su imale priliku da praktično probaju znanja koja su dobile te tokom rada u grupama su radile na prijedlozima projekata koje bi mogle pisati.

Edukativno-preventivni rad u ruralnim sredinama

U periodu od 2011. do dedembra 2021. godine „Medica“ Zenica je održala reko 300 edukativno-suportivnih radionica sa ženama i djevojkama sa područja Zeničko-dobojskog kantona iz sljedećih mjesnih zajednica: Babina, Begovog Hana, Orahovice, Tršća, Smajića, Kolića, Starine, Šerića, Vukotića, Bistrice, Jastrebca, Kovača, Krivaje, Mošćanice, Vranduka, Mečevića, Novog Šehera, Pojska, Kopica, Balačića, Kovanića i okolnih sela sa područja općine Vareš, te okolnih sela sela iz Žepča. Radionicama je prisustvovalo ukupno 491 žena i djevojaka starosne dobi od 15 do 60 godina. Tokom radionica rađene su različite teme iz psihosocijalne oblasti, kao i rad na jačanju vlastitih izvora snaga i podizanje sampoštovanja i sampouzdanja, osnove prepoznavanja nasilja i referalni mehanizmi za zaštitu od nasilja u porodici.

U 2021. Medica Zenica je u ruralnim sredinama edukovala ukupno 45 žena (u edukativnom centru – 8 žena korisnica Sigurne kuće u sklopu okupacione terapije, 7 polaznica je započelo pohađanje frizerskog kursa, 9 žena kurs krojenja/šivenja/tapaciranja i 21 žena iz sela Tršće – Općina Kakanj u sklopu pohađanja cjelokupnog programa ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja u ruralnim sredinama). U edukativnom centru „Medica“ Zenica i Tršću (Kakanj), održano je ukupno 24 edukativno – suportivne radionice i 35 individualnih savjetodavnih sesija.

Mirotvorstvo u BiH, žene mirotvorke- procesi izgradnje mira u BiH

U periodu od 7. do 12. 2022. godine, Medica Zenica je bila gost Evropskog programa za interreligijski dijalog (EPIL), na temu “Pravda i pomirenje kao doprinos obnovi društva.”

Modul V Evropskog programa za interreligijsko učenje EPIL-a

Od 30.09. do 06.10. 2017. godine održan je peti Modul EPIL-a u Amsterdamu u Holandiji sa temom “Izazov migrantskih zajednica – razumijevanje integracije” na kojem su učestvovale i predstavnice iz BiH. Modul je održan u Dominikanskom Manastiru u mjestu Huissen. Predstavnice iz BiH i Medice Zenica su dale svoj doprinos iznoseći iskustva u razmjeni kulturoloških i religijskih bogatstava, historijiskih migracija i migracija u sadašnjem vremena. Tokom Modula V prezentovani su završni diplomski radovi svršenica dvogodišnjeg ciklusa EPIL-a. Direktorica EPIL-a mr.sci. Sabiha Husić, zajedno sa članicama Board tima je učesnicama podijelila certifikate o uspješno završenom ciklusu.

Modul IV Evropskog programa za interreligijsko učenje EPIL-a

U periodu od 20. do 26.05.2017. godine je održan Modul IV Evropskog programa za interreligijski dijalog (EPIL) na temu „Pravda i pomirenje kao doprinos procesu izlječenja“ u Sarajevu, Srebrenici i Zenici. Ovom modulu su prisustvovale učesnice iz Austrije, Turske, Holandije te Bosne i Hercegovine. „Evropski projekt za interreligijsko učenje – EPIL“ je edukacijski program čiji je cilj iznalaženje novih načina zajedničkog mirnog i konstruktivnog života u svim religijskim zajednicama u BiH, Evropi ali i šire. Edukacija je fokusirana na kršćansko-muslimanske odnose i ulogu žena u kreiranju kulture mira. Imajući u vidu da su žene važne u kreiranju uslova za svakodnevni život u porodicama, komšilucima, društvenim i kulturnim zajednicama projekat je prvenstveno kreiran za njih.

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je u sklopu IV Modula Evropskog programa za interreligijsko učenje održano predavanje na različite teme kao što su: „Doprinos obrazovnih institucija u procesu izgradnje mira“; „Uloga religije u procesu globalnih migracija – izazovi za društvo“; „Rad Fakulteta, značaj teološkog obrazovanja danas“. Prezentacije i razmišljanja o navedenim temama su se mogli čuti od istaknutih profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Dominikanskog istraživačkog centra za teologiju i društva Univerziteta u Amsterdamu te od uvaženih članica upravnog odbora EPIL-a.

[vc_counter_up counter_number=”165″ font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” before_prefix=””]

Edukativnih radionica o rodno zasnovanom nasilju

[vc_counter_up counter_number=”165″ font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” before_prefix=””]

Edukativnih radionica o rodno zasnovanom nasilju