Vijesti

Dani otvorenih vrata Ujedinjenih Nacija 2012

„Medica“ Zenica je pored svog doprinosa na pripremnom sastanku održanom 04.09.2012.godine, također prisustvovala Otvorenim danima Ujedinjenih nacija 2012,koji su održani 12.09.2012.godine u Sarajevu.  Cilj Otvorenih dana je pružanje mogućnosti ženama da se susretnu sa predstavnicima UN-a u BiH kako bi zajedno izrazili potrebe i prioritete žena na području mira i sigurnosti i iznijeli mišljenja o učinjenom napretku i izazovima kada je u pitanju Implementacija Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i sigurnosti.

Direktorica „Medice“ Zenica mr.sci. Sabiha Husić prezentirala je preporuke vladinog i nevladinog sektora u BiH, a što je i prilika da iste uđu u godišnji izvještaj generalnog sekretara UN Vijeća sigurnosti o provedbi rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti, koja je usvojena 2000. godine.U okviru preporuka ženskih nevladinih organizacija i Koordinacionog odbora za implementaciju  Akcionog plana UN Rezolucije 1325 istaknuta je potreba za većom participacijom žena na svim nivoima, osiguravanje kontinuirane podrške i pomoći svim ženama koje su preživjele ratna silovanja kao i  uvezivanje svih aktera kako bi se kreirala jednaka atmosfera i pristup prema ženama preživjelim ratna silovanja u BiH.

 

Direktorica “Medice” Zenica mr.sci. Sabiha Husić kazala je da se preporuke ženskih nevladinih organizacija i Koordinacionog odbora za implementaciju akcionog plana UN rezolucije 1325 odnose na to da se mora osigurati kontinuirana pomoć i podrška svim ženama koje su preživjele ratna silovanja u BiH.
Također, kako je dodala, potrebno je iz segmenta pravde poboljšati odnos prema žrtvama svjedokinjama u sudnici u predmetima ratnih zločina seksualnog nasilja, te shodno tome, organizirati obuke za sve one koji su u sistemu pravosuđa, zatim poboljšati primjenu i upotpuniti postojeći pravni okvir koji tretira pitanja rodno zasnovanog nasilja, kao i nasilja u porodici.
„Moramo stvoriti uvjete i uključiti žene u pregovore BiH sa EU, te uvrstiti koncept rodne ravnopravnosti u buduće pregovaračke planove i programe“, istakla je Husić.

“Medica” Zenica  prepoznala je da je neophodno učiniti dodatne napore kako bi se uvezale određene institucije, ustanove i nadležna ministarstva da bi se koristili raspoloživi resursi i kreirala jednaku atmosferu i pristup za sve žene, koje su preživjele ratna silovanja.
Sabiha Husić je dodala da u Zeničko – dobojskom i Srednjobosanskom kantonu postoje primjeri dobre prakse – formirane su prve institucionalne mreže za podršku žrtvama svjedokinjama u predmetima ratnih zločina seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela, gdje imaju adekvatnu podršku prije, u toku i poslije svjedočenja.

Prvi Otvoreni dani su održani 2010.godine u sklopu obilježavanja 10-te godišnjice usvajanja UN Rezolucije Vijeća sigurnosti o ženama, miru i sigurnosti (1325) . Iste godine je Vijeće ministara BiH usvojilo Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“.

PREPORUKE SA OTVORENIH DANA UJEDINJENIH NACIJA 2012

Žene žrtve ratnih silovanja
•    Omogućiti neophodnu, dugo očekivanu, sveobuhvatnu i kontinuiranu podršku ženama žrtvama ratnog silovanja kroz primjenu dobrih praksi poput uspostavljanja institucionalnih mreža što podrazumijeva edukaciju nadležnih institucija i nevladinih organizacija kao i njihovo direktno uključivanje u izradu, potpisivanje i provedbu protokola. Omogućiti korištenje i dalje razvijanje postojećih ljudskih, finansijskih i tehničkih resursa untuar pravosudnih organa, nadležnih ministarstava, javnih institucija, ustanova i nevladinog sektora u svrhu pružanja adekvatne podrške ženama žrtvama ratnih silovanja. Takođe je potrebno pružiti podršku pri informisanju žrtava o raspoloživim institucionalnim i organizacijskim resursima koji imaju obavezu, razvijene kapacitete i uspostavljene odnose sa partnerskim institucijama i organizacijama da im pruže adekvatnu podršku i pomoć.

•    Neophodno je i podizanje svijesti javnosti i ciljano educiranje medija kako bi se smanjila stigmatizacija žena žrtava ratnih silovanja i kako bi društvo u cijelini učestvovalo u njihovom dugoročnom oporavku i resocijalizaciji.

•    Pitanje profesionalizma u sektoru pravde – neophodno je omogućtiti da se obezbjedi adekvatna i obavezna specijalistička edukacija sudija i sutkinja, tužioca i tužiteljica, i ostalog relevantnog osoblja u pravosudnom sistemu, koji rade na predmetima ratnih silovanja na temu rodne ravnopravnosti i jednakosti spolova što će direktno uticati na poboljšan odnos prema žrtvi/svjedokinji u sudnici, omogućiti da se njen dignitet poštuje i umanjiti mogućnost njene retraumatizacije.

•    Neophodno je ohrabriti i jačati kapacitete kroz pružanje stučne podrške manje vidljivim nevladinim organizacijama koje imaju osnovne kapacitete i povjerenje zajednice da pružaju podršku i pomoć ženama žrtvama ratnog silovanja u svojim zajednicama. Neophodno je u predstojećem periodu omogućiti da se potrebe žena žrtava ratnih silovanja koje žive u predjelima BiH u kojima im nije bila omogućena podrška i pomoć uzmu u obzir i da im se obezbjedi psihosocijalna podrška kako bi im se pružila realna šansa za produktivnim i zdravim životom.

Podrška provedbi 1325 AP
•    U svijetlu prošlih, sadašnjih i budućih pregovora u kojima je učestvovala i u kojima će učestvovati Bosnia i Hercegovina treba bezuslovno insistirati i omogućiti da žene budu članice pregovaračkih timova, na čelu pregovaračkih timova i da principi rodne ravnopravnosti su uvršteni u pregovaračke agende. Ova preporuka je u potpunosti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH kao i Rezolucijom 1325 odnosno Akcionim planom za provedbu Rezolucije 1325 u BiH.

Rodno zasnovano nasilje

Pitanje mira i sigurnosti ne može nikada u potpunosti biti oslovljeno bez predanog rada na iskorijenjivanju i spriječavanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici kao i pružanju adekvatne podrške i pomoći ženama žrtvama istog. Neophodno je obezbjediti da se postojeći pravni okvir u BiH adekvatno provodi i da se konstantno unaprijeđuje u skladu sa potrebama društva.