Logo

Istraživački rad Medice PDF Ispis E-mail
Istraživački rad Medice se odnosi na različite tematske oblasti, kontekstualno vezane za misiju i viziju Medice, prevashodno one koje se tiču područja traume i različitih oblika nasilja nad ženama i djecom, kao i položaja žena i djece u društvu, te ostvarivanja njihovih prava.
Za 18 godina rada Medica Zenica je štampala/izdala 42  publikacije (vidjeti „Izdavaštvo Medice Zenica“), medju kojima su knjige i brošure tematski vezane za različite stručne i druge sadržaje, kojima se Medica bavi u okviru svog rada i pružanja psihosocijalnih i zdravstvenih usluga svojim korisnicama/ima.
U nekima od njih su publikovani rezultati istraživanja, kao i sažete analize, među kojima i one koje su rađene i prezentirane javnosti u 2010. godini:

Prezentacija rezultata rodno osjetljive situacione analize Socijalne uključenosti žena povratnica : “Situaciona analiza, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava“

„Medica” Zenica je u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom  (TPO) iz Sarajeva, 9.12.2010. god, upriličila prezentaciju rezultata rodno osjetljive situacione analize „Socijalna uključenost žena povratnica“ sa fokusom na „Situacionu analizu, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna prava“.
Prezentacija rezultata Analize u Zenici je održana u prostorijama Centra za socijalni rad Zenica u saradnji sa CSR Zenica. Prezentaciji su prisustvovali/e predstavnici/e: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općine Zenica, Centra za socijalni rad Zenica, JU Predškolski odgoj, U.G. Medica Zenica, U.G. Društvo socijalnih radnika Ze-do kantona, U.G. Učitelji bez granica i U.G. Naša djeca.

Prezentacija analize „Socijalna uključenost žena povratnica“-Rodno osjetljiva analiza zakonskih dokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“

Takođe u saradnji sa Transkulturnom, psihosocijalnom, obrazovnom fondacijom  (TPO) iz Sarajeva, Medica je 24.12.2010.godine, organizovala prezentaciju rezultata analize Socijalna uključenost žena povratnica“- Rodno osjetljivu analizu zakonskih dokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja“ koja je urađena od strane grupe autorica iz BiH, odnosno entiteta FBiH i RS.
Prezentaciji  je prisustvovali/e predstavnici/ce različitih institucija i nevladinih organizacija: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Općina Zenica, Služba za društvene djelatnosti, Služba za zapošljavanje Ze-do kantona, Pedagoški zavod Ze-do kantona, Centar za mentalno zdravlje Zenica, Centar za socijalni rad Zenica, JU Zavod za liječenje bolesti ovisnosti Ze-do kantona, JU „Dom za stara lica Zenica“, nevladina organizacija „Naša djeca“ Zenica, NVO  Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Zenica,  UG „Medica“Zenica.

Tokom 2009. godine, Medica je u partnerstvu sa NVO „Udružene žene“ iz Banja Luke uradila istraživanje - Rodno odgovorno budžetiranje sigurnih kuća u BiH-. Prijedlozi i preporuke sa optimalnim budžetom za finansiranje sigurnih kuća u BiH sadržane su u istoimenoj publikaciji.
Osim toga, Medica Zenica je dala značajan doprinos u istraživanju Amnesti International o položaju preživjelih ratna sliovanja u BiH putem davanja intervjua, popunjavanja upitnika i kroz učešće na sastancima.

Medica Zenica je dala podršku Medici mondiale (Njemačka, Keln) tokom istraživanja o statusu žena/djevojaka koje su preživjele ratne traume, posredovala u uspostavljanju kontakata, realizaciji intervjua, prevođenja, uz podršku preživjelima i kroz odlaske na teren - u Zavidoviće, Vareš, Mostar, a dio navedenog je realizovano i u samoj Medici. Medica mondiale je istraživanje publikovala na engleskom i sažetak istraživanja na bosanskom jeziku.Za pregled ovih dokumenata potreban Vam je Adobe Reader