Logo

Sigurna kuća PDF Ispis E-mail
"Medica" Zenica pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje postojećih šestomjesečnih obuka za zanimanja. Zbrinjavanje djece u sigurnoj kući očituje se kroz terapijski rad s njima i  boravak u "Medicinoj" dječijoj kući/Dječijem dnevnom centru u cilju odgojnog i obrazovnog rada.
U toku 2017.godine u Sigurnoj kući „Medice“ Zenica zbrinuto je ukupno 47 osoba od toga 22 žena i  25 djece -13 dječaka i 12 djevojčica, sa kojima je urađeno 311 individualnih terapijskih sesija, 7 grupnih edukativno - terapijskih sesija sa ženama i djecom, pruženo 11 pravnih savjeta, 139 medicinskih intervencija i 3 medicinske edukacije/10 sesija o održavanju higijene i vođenju brige o zdravlju, te su bili aktivno uključeni u odgojno obrazovni rad, pohađanje edukativno-kreativnih radionica na teme dječijih prava, komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, nasilje nad djecom, trgovina ljudima itd. Djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica aktivno participiraju u kreiranju aktivnosti kao i u izradi edukativno-promotivnog materijala i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite kao što je: „Dan djece ulice“, „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“, Međunarodni dan dječijih prava“ Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“, „Dana ljudskih prava itd. U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ 2011.-2016. godine,  osnažena djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica učestvovala su i modnim revijama organiziranim u svrhu predstavljanja rezultata ekonomskog osnaživanja „Medice“ Zenica koje se provodi u edukativnom centru „Medice“ Zenica i u ruralnim sredinama.
Međutim, terapijski rad sa  "Medicinim" korisnicama/ima pokazuje povezanost ratne traume i nasilja u porodici i zajednici, te da trauma ne može vremenski biti ograničena.
Transgeneracijski prenos traume je već sada primjetan i manifestuje se kroz različite oblike narušenih odnosa i komunikacije, što ukazuje i na povećan  broj evidentiranih slučajeva  nasilja: fizčkog, psihičkog, seksualnog, ekonomskog ...

Tokom proteklih 25  godina u "Medicinoj" sigurnoj kući boravilo je 1 341 žena, 830  djece i 2 muškarca – ukupno 2173 osobe.

U toku 2017. godine „Medica“ Zenica je nastavila sa pružanjem kontinuirane pomoći i podrške ženama i djeci, žrtvama traume i nasilja u sigurnoj kući i kriznom centru gdje je  47 osoba (22 žene i 25 djece -13 dječaka i 12 djevojčica) zbrinuto i podržano kontinuiranim  individualnim i grupnim savjetodavnim i terapijskim radom tokom 318 sesija. Od toga  311 individualnih sesija/tretmana  i 7  grupnih  edukativno-terapijskih sesija  sa ženama i djecom.

Pohađanje škole
Djeca, školskog uzrasta, smještena u "Medici" Zenica pohađaju redovno osnovnu školu. "Medica" je tokom svog rada, u određenim periodima pružila i još uvijek pruža podršku i srednjoškolkama kroz redovno i vanredno školovanje. Tako da je 105 srednjoškolki u vrijeme boravka u "Medici" Zenica pohađalo srednju školu. Njih 11 se odlučilo nastaviti školovanje na visokoškolskim institucijama u BiH.„Medica“ Zenica veliku pažnju posvećuje obrazovanju djece i uključivanju djece u obrazovni sistem, te odmah po saznanju  da djeca ne pohađaju redovnu školu, obavještava  nadležni centar za socijalni rad, a saradnice "Medice" Zenica redovno prate pozive za programe brzog završavanja škole te u saradnji sa nadležnim institucijama i roditeljima predlažu djecu koja bi se trebala uključiti u navedeni proces.