Logo

Saradnja PDF Ispis E-mail

Protokoli o saradnji koje je Medica Zenica sklopila sa pojedinim institucijama i organizacijama imaju za cilj integraciju Medice u psiho-socijalni i zdravstveni sistem zajednice, kao i maksimalno korištenje postojećih resursa Medice Zenica, ali i resursa u zajednici.

Do kraja  novembra 2012. godine Medica Zenica je potpisala protokole i ugovore o saradnji i pružanju usluga sa  sljedećim partnerima:

 • „Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih  zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom Mrežom na području Srednjobosanskog kantona (SBK) / Kantona Središnja Bosna (KSB)“, potpisan 14.06.2012. godine
 • “Protokol o međusobnoj saradnji obnovljen između Kantonalne bolnice Zenica  i Medice Zenica 06.03.2012, a vezano za besplatno pružanje medicinskih usluga korisnicama/ima Medice Zenica
 • Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih  zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom Mrežom na području Zeničkol-dobojskog kantona (ZDK)“, potpisan 19.12.2011. godine
 • Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja" sa Ministarsvtom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona i 8 općina Ze-do kantona:Zenica, Kakanj, Visoko, Maglaj, Doboj-Jug, Vareš, Olovo i Usora, potpisan 30.11.2010. godine
 • Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja" sa Ministarsvtom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Ministarstvom unutrašnjih poslova Ze-do kantona, Općinom Zenica, JU Centar za socijalni rad Zenica, Pedagoškim zavodom Zenica, JU Dom-porodica Zenica, JU Dom zdravlja Zenica, JZU Knatonalni zavod za brobu protiv bolesti ovisnosti, Općinskim sudom u Zenici, U.G. "Romano Centro" Zenica, U.G. "Društvo socijalnih radnika" Zeničko-dobojskog kantona, potpisan 05.07.2010. godine
 • Protokol o saradnji i osiguranju adekvatnog i sigurnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom sigurnosti BiH, potpisan 01.07.2010. godine
 • Ugovor o realizaciji projekta: „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja Zeničko-dobojskog kantona” sa Ministarstvom za rad socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, potpisan 01.09.2009. godine.
 • Protokol o saradnji sa JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona - Biro rada Zenica, potpisan 11.06.2009. god.
 • Protokol o saradnji na unapređivanju efikasnije ekonomske i psihosocijalne podrške  ženama i djevojakama na području  općine Zenica sa Općinom Zenica, potpisan 01. 02. 2009. god.
 • Memorandum o saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 04.12.2008. godine
 • Protokol o saradnji u pružanju besplatnih medicinskih usluga sa JU Kantonalna bolnica Zenica, potpisan 12. 6. 2008. god. NVO Medica Zenica je jedina NVO koja je potpisala protokol sa Kantonalnom bolnicom Zenica, te time ostvarila veliki korak u zaštiti žena, djece i članova porodica žrtava nasilja u porodici u sistemu zdravstvene zaštite.
 • Protokol o saradnji sa Društvom socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona, potpisan  31. 12. 2007. god.
 • Protokol o saradnji u radu Sigurne kuće i Savjetovališta za žene i djecu žrtve nasilja u porodici sa Općinom Zenica, u februaru 2007., a obnovljen  januara,  2008. god.
 • Protokol o saradnji na unapređivanju efikasnije psihosocijalne zaštite u cilju zbrinjavanja žrtava nasilja na području općine Zenica sa JU Centar za socijalni rad Zenica i Općinom Zenica, potpisan 1. 2. 2007. god.
 • Protokol o suradnji i osiguranju adekvatnog i sigurnog smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima u BiH sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, potpisan 10. 3. 2005. god., obnovljen u 2008. god.

Institucionalna saradnja  ostvarena  kroz protokole, memorandume i druge dokumente sa:

 • Ministarstvom sigurnosti BiH
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • Federacija BiH-Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike
 • Agencija za ravnopravnost spolova BiH
 • Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine
 • Zeničko-dobojski kanton - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 • Općina Zenica
 • JU Cantar za socijalni rad Zenica
 • JU Kantonalna bolnica Zenica
 • JU Dom porodica Zenica
 • Pedagoški fakultet Zenica
 • Islamski pedagoški fakultet Zenica
 • Osnovne i srednje škole
 • Društvo socijalnih radnika Ze–Do kantona
 • Romano centro Zenica
 • Učitelji bez granica Zenica
 • Nevladine organizacije u BiH

“Medica” Zenica je članica različitih lokalnih i međunarodnih mreža. Od međunarodnih mreža tu su EPIL (European Project for Interreligious Learning), WAVE (Women Against Violence Europe), a od lokalnih tu su Sigurna mreža, Stariji brat, starija sestra nacionalna mreža, Mreža za izgradnju mira, NVO Vijeće, Nevac, Neformalna mreža dječijih dnevnih centara- Regionalna mreža za djecu koja žive i rade na ulici, mreža Sporazum plus,  Ženska mreža BiH.

-          Medica Zenica je imenovana za članicu savjetodavne grupe za Centralnu i Jugoistočnu Evropu pri UN WOMEN u naredne  2 godine.